O centre

Súkromné centrum voľného času tanečného klubu Deep

so sídlom M. Haľamovej 21 v Martine na Ľadovni začalo svoju činnosť k 1. septembru 2007.

Jeho zriaďovateľom je Deep Dance Center, s. r. o..

Rozhodujúcim medzníkom bol rok 1990, kedy sa založil klub TK Deep, ktorého činnosť sa sústredila okolo tanca. Zvyšovaním počtu detí vzišla potreba zriadiť pre deti miesto,  ktoré bude komplexne spĺňať nároky rodičov a želania detí, a ktoré bude miestom, kde budú deti a mládež radi tráviť svoj voľný čas.

Naša úloha

Každý z nás túži po chvíli, keď môže dať bokom povinnosti a robiť konečne to, čo je mu príjemné.Aj naše deti túžia využiť svoj voľný čas tak, aby boli spokojné. A tak hľadajú rôzne možnosti, kde by svojimi aktivitami uspokojili svoju dušu.
Voľný čas sa vo veľkej miere podieľa na formovaní osobnosti mladého človeka. Dá sa prežívať rôzne, napr. odpočinkom, rekreáciou, zábavou či záujmovou činnosťou. Každý z nás je iný. Jedného baví šport, druhého divadlo, tretí rád
stavia modely lodí, štvrtý vyhľadáva spoločnosť.
SCVČ TK DEEP ponúka všetky možnosti využitia pre deti už od 5 rokov.Základným poslaním SCVČ TK Deep je prostredníctvom voľnočasových aktivít sprostredkovať deťom a mládeži  obsahy, humanistické a demokratické hodnoty, vybudovať v nich vzťah ku kultúrnemu životu, vytvárať podmienky pre všestranný rozvoj nadania a talentu a pre osvojenie si zručností a návykov potrebných pre budúci život.

Prioritou nášho centra je poskytnúť deťom a mládeži priestor na sebarealizáciu, motivovať ich tak, aby našli cestu k svojim záľubám, rozvíjali svoje nadanie a naučili sa aktívne a zmysluplne využívať svoj voľný čas.  Chceme formovať ich tvorivý štýl, kladnú vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a tak pozitívne ovplyvňovať 
voľný čas detí a mládeže.

 

Predmet činnosti

SCVČ TK Deep zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť pre deti a mládež v ich voľnom čase s celoročnou prevádzkou.

V našom Súkromnom centre voľného času TK Deep si môže prísť každý na svoje, máme tu množstvo krúžkov, pripravujeme zaujímavé príležitostné akcie, prázdninové činnosti, športové podujatia, ktorých sa zúčastňujú nielen deti, ale aj ich rodičia.

Ponuka nášho centra

Výchovno-vzdelávaciu činnosť realizujeme formou:

Pravidelnej záujmovej činnosti – krúžková činnosť pre deti, mládež a dospelých
Príležitostnej záujmovej činnosti – workshopy, tvorivé dielne, súťaže,
výlety, besedy, exkurzie, podujatia pre školy a verejnosť, víkendové
podujatia a iné aktivity
Prázdninovej činnosti – prímestské a pobytové tábory, klubová činnosť
Záujmovú činnosť realizujeme v priestoroch SCVČ TK DEEP

Miroslav Frolo

Zriadovateľ SCVČ TK DEEP

Andrea Cibulová

Riaditeľka SCVČ TK DEEP

Sabina Petrovičová

Marketingová riaditeľka

Andrea Kurišová

Administratíva SCVČ TK DEEP

ADRESA ŠKOLY

Súkromná základná umelecká škola M. Haľamovej
Maše Haľamovej 21
Martin 036 01

ZRIAĎOVATEĽ

DEEP DANCE CENTER, s.r.o.
IČO: 46176373
DIČ: 2023291644
Sídlo: DEEP DANCE CENTER, s.r.o
M. Haľamovej 21 036 01 Martin

KONTAKTY NA KLIENTSKÉ CENTRUM

Odbory, zápisy a iné informácie

mobil: 0948 210 000

e-mail: deeprecepcia@gmail.com

Riaditeľ

Mgr. Andrea Cibulová
mobil: 0910 942 718
cvcdeep@gmail.com