Výučba žiakov tanečného odboru prebieha pod vedením skúsených pedagógov.
Deti sa učia zvládať jednoduché tanečné zostavy. Výsledky svojho
snaženia prezentujú na vystúpeniach (besiedky, tematické koncerty…).
Po ukončení primárneho vzdelávania má žiak rozvinuté prirodzené pohybové
schopnosti, pružnosť, rytmické cítenie a pohybovú hravosť. Počas výučby
sa rozvíja koordinácia jednotlivých častí tela, improvizačné cítenie a
schopnosť pohybu v priestore. Žiak získava základy pohybového prejavu,
dokáže ním vyjadriť konkrétnu emóciu, prostredníctvom ktorej realizuje
umelecký výkon.
Po absolvovaní nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania žiak ovláda
koordináciu tela a jeho jednotlivých častí. Osvojenú techniku tanečnej
tvorby vie uplatniť v ucelených väzbách s presným hudobno-rytmickým
cítením. Žiak ovláda pohyb v priestore, je schopný precítiť pohybový
detail, rozvinúť  improvizačné cítenie, estetický zážitok z telesných
možností pohybu v určených tanečných projektoch.

Tí žiaci, u ktorých sa preukážu výraznejšie predpoklady, dostanú možnosť
venovať sa tancu aj súťažne, pretože v rámci tanečného odboru Súkromnej
základnej umeleckej školy Deep funguje aj Tanečný klub Deep, ktorý je
jeden z najstarších a najúspešnejších tanečných klubov na Slovensku a
patrí medzi stále opory slovenskej reprezentácie na zahraničných
súťažiach.