Žiaci sa učia zvládať jednoduché tanečné zostavy. Výsledky svojho snaženia prezentujú na vystúpeniach (besiedky, tematické koncerty…). pohybovým prejavom žiaci dokážu vyjadriť konkrétnu emóciu a získavajú estetický zážitok z telesných možností pohybu.