SZUŠ DEEP Martin

Súkromná základná umelecká škola DEEP Martin sa nachádza v mestskej časti Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany. Škola bola založená  1. septembra 2005 súkromným zriaďovateľom Miroslavom Frolom. Zo začiatku fungoval iba tanečný odbor, ktorému predchádzala dlhoročná a úspešná história Tanečného klubu Deep, v ktorom zriaďovateľ pôsobí od jeho vzniku ako hlavný tréner a choreograf. V roku 2006 sa zriadil hudobný odbor. Ponuka štúdia na tejto škole sa rozšírila v roku 2009 o ďalší odbor – výtvarný.   Najmladším odborom školy je literárno-dramatický odbor, ktorý vznikol v roku 2010.

Súkromná základná umelecká škola DEEP Martin pôsobí  v systéme umeleckého vzdelávania a venuje sa špecializovanej odbornej výchove žiakov so zvýšeným záujmom a predpokladmi pre umeleckú tvorbu. Škola organizuje prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium s rozšíreným počtom vyučovacích hodín, skrátené štúdium a štúdium pre dospelých.

Žiaci a študenti sú po absolvovaní školy plnohodnotne pripravení na ďalšie štúdium odborov umeleckého vzdelávania na stredných školách, konzervatóriách , a taktiež pripravuje študentov na štúdium na vysokých školách pedagogického a umeleckého zamerania. Vo svojom vzdelávaní uplatňuje projektové vyučovanie, školský vzdelávací program (ŠVP), medziodborové vzťahy v spolupráci pri niektorých spoločných akciách, výstavách a vystúpeniach.

Výučba  prebieha v moderných učebniach kamennej budovy Deep Dance Centra na Ľadovni , ktorá disponuje moderným a kvalitným materiálno-technickým zabezpečením, a taktiež na elokovaných pracoviskách v Martine a v okolitých dedinách. Kvôli dosiahnutým výsledkom, kvalitnej výučbe, priateľskej atmosfére a modernému vybaveniu sa škola zaraďuje k najnavštevovanejším školským zariadeniam pre deti a mládež v Turci.

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu SZUŠ DEEP Martin

1. Prípravné štúdium

Má najviac dva ročníky a je určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy a pre nadané deti vo veku pred nástupom na povinnú školskú dochádzku.  Slúži na intenzívne diagnostikovanie umeleckých schopností dieťaťa a jeho následné zaradenie do príslušného umeleckého odboru.

2. Základné štúdium

Sa delí na dva stupne. Prvý stupeň má najviac deväť ročníkov. Plynulo nadväzuje na prípravné štúdium a člení sa na prvú časť, ktorá má najviac štyri ročníky. Druhá časť štúdia má najviac päť ročníkov. Úspešným absolvovaním posledného ročníka prvej časti 1. stupňa základného štúdia získa žiak primárne umelecké vzdelanie. Po zvládnutí posledného ročníka druhej časti 1. stupňa základného štúdia získa žiak nižšie sekundárne umelecké vzdelanie.

Druhý stupeň má najviac štyri ročníky. Nadväzuje na prvý stupeň základného štúdia a je určené pre žiakov, ktorí preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov umožňujúcich ich ďalší úspešný rozvoj v príslušnom umeleckom odbore. Pre žiakov, ktorí navštevovali prvý stupeň  základného štúdia možno zriadiť jednoročné prípravné štúdium.

3. Skrátené štúdium

Je určené pre žiakov, ktorí sa pripravujú na štúdium na stredných školách, konzervatóriách a vysokých školách pedagogického alebo umeleckého  zamerania. Dĺžka štúdia nie je limitovaná.

4. Rozšírené štúdium

Je vhodné pre žiakov, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne nadanie a vynikajúce študijné výsledky.

5. Štúdium pre dospelých

Štúdium tohto druhu je určené pre tých uchádzačov, ktorí si chcú doplniť a rozšíriť svoje umelecké vzdelanie a má najviac štyri ročníky.

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu SZUŠ DEEP Martin

Podľa ustanovenia § 17 ods. 1 zákona o výchove a vzdelávaní môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v SZUŠ základné umelecké vzdelanie, ktoré sa člení na:

a) primárne umelecké vzdelanie (ISCED 1 B), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia SZUŠ; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou – „Žiak získal primárne umelecké vzdelanie“.

b) nižšie sekundárne umelecké vzdelanie (ISCED 2 B), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia SZUŠ; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou – „Žiak získal nižšie sekundárne umeleckého vzdelanie.“

 

Informácie o pedagógoch

V Súkromnej základnej umeleckej škole DEEP Martin vyučujú pedagogickí zamestnanci, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon funkcie pedagogickej činnosti, ktoré sú upravené v zákone č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vyhláške č. 437/2009 Z. z.

 
5

Kontakty

ADRESA ŠKOLY

Súkromná základná umelecká škola DEEP Martin
Maše Haľamovej 21
Martin 036 01

IČO: 37972596
DIČ: 2021982358

ZRIAĎOVATEĽ

DEEP DANCE CLUB o.z
IČO: 50934848
Sídlo: 03601 Martin, M.Halamovej 21

KONTAKTY NA KLIENTSKÉ CENTRUM

Odbory, zápisy a iné informácie

mobil: 0948 210 000

e-mail: deeprecepcia@gmail.com

Riaditeľ

Mgr. Adriana Vrabcová
mobil: 0948 903 942
e-mail: skoladeep@gmail.com

 

Zástupkyňa riaditeľky

Simona Bagalová, Dis. art. 

email:
fauxpass016@gmail.com

+421 948 224 281