Dôležitou súčasťou kvalitnej prípravy na tanečnú súťaž je absolvovanie gymnastickej a pohybovej prípravy.

Pod odborným vedením sa dievčatá a chlapci učia nasledovné prvky z gymnastiky:

akrobacia – bočný, predný a zadný premet, flip, arab, rondát
výkopy, šťuky, diaľkové skoky
šnúra, rozštep, placka

Na úvode výuky deti absolvujú rozcvičku, po ktorej nasleduje „rozťahovačka“. U detí sa síce teší  menšej  popularite, avšak je pre rozvoj ohybnosti  nevyhnutná a prospešná.

Pravidelným a postupným naťahovaním končatím  a šliach získa dieťa ohybnosť potrebnú napríklad na šnúry, placky a rozštepy.

Dôležitou súčasťou gymnastického tréningu je aj nácvik diaľkových skokov a výkopov, ktoré sa často využívajú pri  tanečnom štýle disco.

Pri výučbe sa uprednostňuje trénovanie v menších skupinách, príprava je tak viac intenzívna a efektívnejšia.

Výborné výsledky sa prejavujú aj u tých detí, ktoré začali absolvovať tréningy aj vo vyššom veku.

Za krátky čas vďaka poctivému a pravidelnému tréningu tak získajú komplexnú ohybnosť, ktorá im umožní pri tanečných zostavách zaradiť aj náročnejšie prvky z gymnastiky.

V enviro krúžku bližšie skúmame vzťahy živočíchov, rastlín živej a neživej prírody. Zameriavame sa na rozširovanie vedomia a poznania súčasného stavu životného prostredia.

V zimnom období sa zameriavame na tvorivú časť. Učíme sa vyrábať rôzne kŕmidlá pre zvieratká, modelujeme, maľujeme napríklad vnútro lesa a všetko žijúce v ňom. Pozeráme ekologické filmy o prírode a živočíchoch. Prednášame si dokumenty o ročných obdobiach, o vplyve živlov ako je oheň, voda, vietor. Učíme sa aj o kalamite, zvieratách a hmyze, ktorý môže lesu a prírode škodiť ale aj naopak, o zvieratách, ktoré lesu a nám pomáhajú. Učíme sa rozpoznávať stopy zvierat a zvuky, ktoré vydávajú, a tiež spôsob akým žijú, ako sa správajú v jednotlivých fázach života: ruja, rozmnožovanie, súboje medzi rivalmi a starostlivosť o mláďatá.
Keď nám to počasie dovolí, tak sa v enviro krúžku vyberáme do terénu, kde môžeme okrem prednášok aj naživo vidieť procesy v prírode. Snažíme sa rozpoznávať byliny, stromy podľa ich listov alebo plodov. Pre deti je obdobie vychádzok do prírody veľmi obľúbené.
Navštívili sme salaš v čase narodenia ovečiek. Deťom sa týmto spôsobom priblížilo ako sa rodia hospodárske zvieratá a ako prebieha starostlivosť o ne. Videli sme proces výroby syru, a tiež sme mohli nakŕmiť statok.
Zo sadry sme odlievali stopy divej zveri ako boli diviak, jeleň, srnky.
Zbierali sme liečivé rastliny a učili sa o ich účinkoch.
Pri rybníku nám urobili prednášku o chove rýb a ich živote.
Sadili a presádzali sme kvety aj stromčeky.
Často čistíme prírodu od smetí.
Súčasťou enviro krúžku je aj denný tábor, ktorý býva cez letné prázdniny.
Enviro krúžok je plný zaujímavých hodín a je programovo veľmi pestrý. Snažíme sa pozitívne prispieť k tomu, aby deti už od malička pristupovali k prírode zodpovedne a s pokorou, pretože príroda bez nás môže fungovať ale my bez nej nie.

Ciele krúžku :
· pestovanie pozitívneho vzťahu detí k živej i neživej prírode
· humánne aktivity
· ekologické aktivity
· pestovanie zdravého životného štýlu
· turistika v blízkom aj vzdialenejšom okolí

nacvičuje v priestoroch SZUŠ M. Haľamovej v koncertnej miestnosti. Trieda je vybavená kvalitnou zvukovou aparatúrou, klavírom, tabuľou, stolmi, stoličkami atď.

V skupine je  veľmi priateľská klíma, dobrá nálada a zábava.

Výber skladieb, ktoré skupina nacvičuje, odráža veľkú rozdielnosť hráčskych schopností mládeže.  Skladby sú rozpísané na úplne jednoduché party a tiež zložitejšie. Na výbere skladieb sa z veľkej časti podieľajú členovia kapely. Skladby spracováva do notovej formy vedúci kapely.

Členovia kapely sa pri nácvikoch učia aj základným zvukárskym technikám.

Skupina minimálne raz za rok vystupuje s hodinovým koncertom. Majú príležitosť vystupovať v skrátenej forme aj na triednych koncertoch SZUŠ a iných školských podujatiach.

Záujmový útvar animátor v SCVČ TK Deep je určený pre mládež od 15 rokov, V rámci pravidelných intervaloch  sa členovia krúžku zoznamujú s aktivitami zameranými na vedenie animačných činnosti vhodných pre deti mládež v dovolenkových strediskách a v táboroch.

Animátor si osvojí metodiku činností voľného času. Má vedieť organizovať voľný čas detí, dospelých i seniorov tak, aby ich činnosti boli obsahovo hodnotné, pre adresátov žiadúce a príťažlivé a spoločensky prospešné. Dokáže skúmať a rozoznávať potreby a záujmy svojich zverencov, ich úroveň a možnosti rozvoja. Je schopný podnecovať a podporovať ich jedinečné vlohy a rozvíjať ich tvorivosť. Vie poradiť ako optimálne využívať voľný čas a podporiť vytváranie správnych návykov v režime dňa. Vie si stanoviť ciele, prostriedky a postupy práce, sprostredkovať aktivity umožňujúce relax, zábavu i rozvoj osobnosti klientov..
V správaní animátora musí dominovať  tolerancia, empatia a prosociálne cítenie. Je komunikatívny a zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. V záujmových činnostiach aktívne rozvíja svoje zručnosti, schopnosti i vedomosti.

Čo sa na krúžku učíme:

 • samostatne a tvorivo pracovať,
 • samostatne a aktívne riešiť každodenné pracovné situácie,
 • citlivo a taktne komunikovať s ľuďmi,
 • aplikovať naučené poznatky v praktickej činnosti,
 • plánovať svoju činnosť, analyzovať nadobudnuté poznatky a aplikovať ich v praxi,
 • určovať ciele, prostriedky a postupy svojej práce,
 • organizovať kultúrnu a osvetovú činnosť v mieste svojho pôsobenia,
 • ovládať jednotlivé animačné činnosti a aktivity – pohybové, výtvarné a hudobné
 • poskytovať prvú pomoc pri úrazoch a drobných poraneniach

Kde nás môžete animátorov môžete stretnúť:

Pravidelne sa zúčastňujeme Dňa deti v skanzene, kde pripravuje aktivity pre deti a návštevníkov tohto podujatia – Cesta rozprávkovým lesom.  Naši animátori pravidelne organizujú animačné aktivity pre hotelových hostí hotela Impozant vo Valči.

Ak si šikovný, tvorivý, nemáš problém vystúpiť, zahrať sa a máš rád deti, pridaj sa do nášho krúžku.

Won Hwa Do je tradičné kórejské bojové umenie, ktoré je špeciálne tým, že je založené na kruhových pohyboch, kde útok a obrana je v jednom pohybe. Vzniklo v Južnej Kórei v roku 1972. Založil ho veľmajster Han Bong-Ki, ktorý bol majstrom a nositeľom niekoľkých čiernych pásov v kórejských bojových umeniach. Won Hwa Do často porovnávajú s Hapkidom a Taekkyenom, ktoré sú tiež kórejským národným bojovým umením.

Náš klub je vedený skúseným majstrom Marekom Ďuranom, ktorý toto bojové umenie trénuje 21 rokov a má bohaté skúsenosti. Zúčastňuje sa na rôznych školeniach na Slovensku, v Európe, Japonsku ale aj priamo v Kórei a vychoval nie jedného inštruktora tohto bojového umenia, pričom jeden z nich už otvoril aj svoj vlastný klub v Sučanoch a jedna trénerka vedie kondičné cvičenia pre ženy.

Tréningy sú určené pre každého chlapca aj dievča už od útleho veku a dokonca aj pre ľudí staršej generácie. Tréningy Won Hwa Do sú vždy prispôsobené tomu, aká skupinu príde na tréning – či sú to deti, tínedžeri alebo dospelí. Vek je len číslo, nikdy nie je neskoro začať na sebe pracovať. Tréningy mávame každý deň od pondelka do piatka.

Pokiaľ hľadáš činnosť na vyplnenie voľného času alebo sa chceš začať venovať bojovému umeniu, tak toto je ponuka pre teba!

Čo sa na tréningu naučíš?

 • základy gymnastiky
 • sebaobranu
 • boj v stoji, ale aj na zemi
 • brániť sa proti rôznym zbraniam ( nôž, teleskop, palica, …)
 • základné kopy, páky, prehody, fixácie, znehybnenia
 • dýchacie a strečingové cvičenia ( podobné yoge )
 • sebadisciplíne
 • kondícii a vytrvalosti
 • súborové cvičenia ( kata, WHD formy )
 • nechýbajú ani bojové hry

Won Hwa Do ti okrem mnohých skúseností prinesie do života nových kamarátov, dá ti možnosť cestovať po Slovensku a svete vďaka rôznym seminárom. Každé leto sa koná aj letný tábor. Okrem toho sa zúčastňujeme aj rôznych vystúpení a podujatí v rámci škôl a miest.