Výtvarná výchova integruje zložky citovej a rozumovej výchovy žiaka.
Predstavuje komplexný spôsob spoznávania sveta všetkými zložkami
osobnosti (senzibilita, intelekt, fantázia…) a predstavuje rozvoj
jedinečnosti osobnosti dieťaťa. Žiaci sú prijímaní na výtvarnú výchovu
od piatich rokov. Vyučovanie je organizované formou hravých výtvarných
činností sprostredkujúcich spoznávanie jednoduchých výrazových
prostriedkov, technických postupov, materiálového využitia v spojení so
spontánnym vyjadrovaním. Od hravého výtvarného prejavu žiaci postupne
prechádzajú k zámernému vyjadrovaniu k objektívnej skutočnosti a
abstrakcie. Vo výtvarnej výchove je najdôležitejší proces tvorby, nielen
výsledok. Základná charakteristika výtvarnej výchovy je tvorivosť,
originalita a
autentickosť riešení. Odbor ponúka žiakom možnosť zdokonaľovať sa v
rôznych výtvarných technikách – kresba, maľba, grafika, dekoratívne
techniky a práca s hlinou pri tvorbe plošných alebo trojrozmerných
plastík.
Výučba prebieha v skupinovej forme na ZŠ v Žabokrekoch a na rôznych
elokovaných pracoviskách, ktoré patria pod SZUŠ Deep Dance Club
Žabokreky.