Pre prihlásenie žiaka do SZUŠ, je potrebné vyplniť obidve prihlášky.