V SZUŠ DEEP sa fantázia a kreativita detí digitalizuje - TK Deep

  • V SZUŠ DEEP sa fantázia a kreativita detí digitalizuje

V SZUŠ DEEP sa fantázia a kreativita detí digitalizuje

14. novembra 2023 tkdeep_marta 0 Comments

Od septembra 2023 sa záujemcovia o štúdium výtvarného odboru SZUŠ Deep v Martine môžu tešiť na nové študijné zameranie, a to Základy počítačovej grafiky. 

Počítačová grafika sa používa v rôznych odvetviach, napríklad v architektúre, reklame, medicíne, filme a pod. Hlavným cieľom tohto vyučovacieho predmetu, ktorý patrí pod výtvarný odbor je, aby žiaci získali vedomosti, rozvíjalo sa ich myslenie, schopnosť analyzovať a syntetizovať, aplikovať získané poznatky v praxi. Vedie ich k presnému vyjadrovaniu myšlienok, postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. 

SZUŠ Deep organizuje vyučovanie tohto predmetu podľa svojich učebných plánov, vyučuje sa v kamennej budove Deep Dance Centra v počítačovej miestnosti, ktorá je vybavená modernou technológiou, ako sú grafické tablety a moderné počítače. Vyučovanie sa uskutočňuje formou cvičení, je určená pre žiakov od 7. do 9. ročníka ZŠ. Výučba prebieha v malej skupine, maximálne 6 žiakov 1 x týždenne, takže vyučujúci má možnosť venovať sa plnohodnotne každému žiakovi. Žiaci sa tu naučia samostatne pracovať v profesionálnych programoch na tvorbu počítačovej grafiky, ako sú Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign a pod. Zvládnu aj základy animácie, digitálnej maľby, reklamného textu, budú vedieť pripraviť materiály pre propagačnú grafiku, čo môžu využiť pri svojich záľubách i pri ďalšom štúdiu. Stávajú sa kreatívnymi výtvarníkmi i zručnými odborníkmi v umelecko-remeselnej výrobe. Sú schopní samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu a vykonávať slobodné umelecké povolanie.

„V tomto odbore vidíme potenciál v mladých grafikoch. Je určený pre žiakov 7. – 9. ročníka ZŠ. Absolvent sa môže uplatniť v propagačných a grafických firmách, v informačných centrách, dizajnových štúdiách, v štúdiách vizualizácie interiérov a exteriérov, v reklamných agentúrach a vo vlastných firmách. Predovšetkým uľahčí prácu v grafických programoch, v prípade štúdia tohto odboru na strednej umeleckej škole. Veľmi sa teším na veľkú obľúbenosť tohto predmetu a na nových „grafikov“ a teším sa aj z toho, že práve SZUŠ Deep otvorila tak krásny a kreatívny odbor v rámci výtvarného odboru“. Hovorí skúsený výtvarník a grafik Martin Novysedlák, ktorý Základy počítačovej grafiky od septembra vyučuje v Súkromnej základnej umeleckej škole Deep. 

leave a comment